20/08 – HOG Harley-Davidson – Diamantina / MG

20/08 - HOG Harley-Davidson - Diamantina / MG

Show para a HOG BH (Harley Owner's Group) em Diamantina.